W dniu 17.06.2021r . w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w ramach naborów 1/2021/I oraz 2/2021/D w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.


Ocenie zostały poddane wnioski składane w naborze:
– 1/2021/I – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 2/2021/D – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło w naborze 1/2021/I 4 wnioski, w których całkowita łączna wnioskowana wartość operacji wyniosła 430 000, 00 zł przy dostępnym limicie w wysokości 515 169,00 zł/ 128 792,25 Euro. W naborze 2/2021/D wpłynął do biura LGD „Puszcza Kozienicka” 1 wniosek o łącznej wnioskowanej wartości 190 890,00 zł przy dostępnym limicie środków 300 000,00 zł/ 75 000,00 Euro.
Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.
Oceny złożonych wniosków dokonali członkowie organu decyzyjnego- Rady LGD. Wnioski zostały ocenione za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.
Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy.
Pragniemy również poinformować naszych wnioskodawców , że zgodnie z Procedurą standardową wyboru operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Roz. VI art.48 cyt. „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura LGD „Puszcza Kozienicka’ co widać w oznaczeniu nr wniosku nadawanego w kolejności wpływu do biura.

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:
– Nabór 1/2021/I – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Nabór 1/2021/I
– Nabór 2/2021/D – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Nabór 2/2021/D

Następnym etapem będzie przekazanie dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.