W dniu 27.07.2020 r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w ramach naborów 3/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020..
Ocenie zostały poddane wnioski składane w naborze:
3/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej.
Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło w naborze 5 wniosków, w których całkowita łączna wartość operacji wyniosła prawie 250 000,00 złotych przy dostępnym limicie w wysokości 150 000,00 zł.
Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.
Oceny złożonych wniosków dokonali członkowie organu decyzyjnego- Rady LGD. Wnioski zostały ocenione za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.
Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy.
Pragniemy również poinformować naszych wnioskodawców , że zgodnie z Procedurą standardową wyboru operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Roz. VI art.48 cyt. „W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura LGD „Puszcza Kozienicka’ co widać w oznaczeniu nr wniosku nadawanego w kolejności wpływu do biura.


Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:
– Nabór 3/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej.
Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków


Następnym etapem będzie przekazanie dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.