W dniu 03.07.2019 r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu dokonania oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Otwarcia i przywitania przybyłych radnych dokonał Przewodniczący Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza posiedzenia, którym został Pan Artur Piechota. Kolejnym punktem spotkania było zreferowanie złożonych wniosków:

w ramach zakresu tematycznego – Podejmowanie działalności gospodarczej, do biura LGD wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 150 000,00 zł (termin naboru wniosków od 12.06.2019 r do 28.06.2019 r).

Limit środków w naborze dla tego działania wynosi 150 000,00 zł.

 

w ramach zakresu tematycznego – Rozwijanie działalności gospodarczej, do biura LGD wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 600 000, 00 zł. (termin naboru wniosków od 12.06.2019 r do 28.06.2019 r).

Limit środków w naborze dla tego działania wynosi 303 011,01 zł.

 

– w ramach zakresu tematycznego – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, do biura LGD wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 337 295,66 zł. (termin naboru wniosków od 12.06.2019 r do 28.06.2019 r).

Limit środków w naborze dla tego działania wynosi 337 299,56 zł.

 

w ramach zakresu tematycznego – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów, do biura LGD wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania 190 890,00 zł. (termin naboru wniosków od 12.06.2019 r do 28.06.2019 r).

Limit środków w naborze dla tego działania wynosi 300 000,00 zł.

 

Poniżej prezentujemy Państwu listy przyjętych wniosków:

Lista wniosków przyjętych – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków przyjętych – Rozwój działalności gospodarczej

Lista wniosków przyjętych – Drogi

Lista wniosków przyjętych – Infrastruktura