W związku ze zmianami zapisów LSR wynikającymi z konieczności dostosowania do rzeczywistych terminów naborów, prowadzonych działań informacyjnych i komunikacyjnych, działań w zakresie monitoringu i ewaluacji oraz rozdziału Plan działania, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej wymienionym dokumencie.

Proponowane zmiany są wynikiem wnikliwej analizy zapisów zawartych w LSR i mają na celu usprawnienie procesu wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020. Ponadto dostosowanie do obowiązujących przepisów jest naturalną konsekwencją wprowadzanych odgórnie wytycznych oraz interpretacji obowiązujących aktów prawnych. Z uwagi na pojawianie się problematycznych kwestii, decyzją Zarządu podjęto działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu zmian w LSR” w terminie do dnia 14 maja 2018. do godziny 16.00, osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice lub elektronicznie na adres:
biuro@lgdkozienice.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje społeczne LSR). Dokumenty są dostępne dla osób zainteresowanych na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w biurze LGD „Puszcza Kozienicka”.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Lokalnej Strategii Rozwoju oraz formularz zmian w LSR znajdą Państwo poniżej:

  • Zmiany LSR LGD “Puszcza Kozienicka” – pobierz
  • Formularz zmian w LSR – pobierz