W związku z potrzebą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej wymienionym dokumencie.

Proponowane zmiany są wynikiem wnikliwej analizy zapisów zawartych w LSR i mają na celu usprawnienie procesu jej wdrożenia.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu zmian w terminie do dnia 29.03.2019 do godziny 16.00, osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice lub elektronicznie na adres e­mail: biuro@lgdkozienice.pl, w tytule prosimy wpisać: Konsultacje społeczne LSR. Dokumenty są dostępne dla osób zainteresowanych na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w biurze LGD „Puszcza Kozienicka”.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Lokalnej Strategii Rozwoju oraz formularz zmian w LSR znajdą Państwo poniżej.


Lokalna Strategia Rozwoju – pobierz

Formularz zmian – pobierz