W dniu 26 czerwca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 30 Członków.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania. Następnie przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Andrzej Wołos. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Natalię Karcz.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura zaprezentowała Natalia Karcz – pracownik biura LGD, z prac Zarządu – Irena Bielawska. Kolejnymi punktami obrad było sprawozdanie z prac Rady, które zaprezentowała Anna Plesiewicz – Trzeciak – Członek Rady LGD oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Igor Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Prezes Bielawska podsumowała efekty dotychczasowych prac w perspektywie unijnej PROW 2014 – 2020. Szczegółowo omówiła plan pracy dotyczący nowego okresu programowania oraz informacje o zasadach funkcjonowania nowej perspektywy finansowej na lata 2023-2027.

W wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2023; przeznaczenia zysku za rok 2023 na cele statutowe.

Podczas Walnego Zebrania na wniosek komisji rewizyjnej, jednogłośnie udzielono absolutorium za rok 2023 Zarządowi LGD Puszcza Kozienicka.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.