22 marca   br.  Zarząd  Stowarzyszenia LGD  „Puszcza Kozienicka’ reprezentowany prze Irenę Bielawską- Prezesa i Teresę Fryszkiewicz II Wiceprezesa  podpisał umowę z Samorządem woj. Mazowieckiego  na realizację projektu współpracy pod nazwą ‘ Dziedzictwo kulinarne Naszą Atrakcją” – akronim DKNA. Projekt realizować będzie trzech  partnerów: Stowarzyszeni LGD „Puszcza Kozienicka” oraz partnerzy projektu z terenu Małopolski  Stowarzyszenie  „Korona Północnego Krakowa i Stowarzyszenie  LGD  Powiatu  Wielickiego. 

Celem projektu jest zachowanie i promocja lokalnych tradycji kulinarnych, animowanie międzyregionalnej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze Partnerskich LGD oraz podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez wykorzystanie ich walorów kulinarnych i dziedzictwa kulturowego oraz rozwój  bezpłatnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. Zaplanowane działania w projekcie umożliwią dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory województwa mazowieckiego oraz województwa małopolskiego. Nadrzędnym zamierzeniem projektu – jest promocja i zachowanie lokalnych tradycji kulinarnych, poprzez pobudzenie aktywności opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki poprzez budowę 3 altan turystycznych na terenie powiatu kozienickiego ( każda o wartości 90 tys. zł) w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Projekt zakłada realizację zadań mających na celu zaktywizowanie społeczeństwa i zwiększenie świadomości mieszkańców, a także zachowania i promocji lokalnych tradycji kulinarnych oraz podjęcia wspólnych działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulinarnego , które ze względu na bliskość aglomeracji miejskiej są narażone na stopniowe zanikanie.  Będzie to osiągnięte poprzez promocję zagadnień dotyczących działalności Kół Gospodyń Wiejskich cykl warsztatów kulinarnych dla KGW , które na terenie powiatu kozienickiego realizowane są już od początku marca br. Dzięki współpracy z Partnerami projektu uczestnicy inicjatywy przekażą sobie wiedzę poszerzając ofertę kulinarną wśród KGW z innych regionów Polski. Wymienią swoje doświadczenia, oraz dobre praktyki w zakresie promowania i ochrony lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczności lokalnej. Dzięki realizacji projektu społeczność nabędzie wiedzę z zakresu kultywowania tradycji kulinarnej poprzez , wykorzystanie produktów lokalnych oraz upowszechnianie i popularyzację wiedzy na ich temat. 

 Wartość  całej operacji to 522 tyś zł z czego  budżet Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka’  w tym projekcie wynosi aż  400 tys. zł .

Projekt realizowany  będzie  w okresie 8 miesięcy od  marca  2022 roku do końca  października 2022r.