Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do spraw projektów.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę (pół etatu, miejsce pracy – siedziba i biuro LGD – 26-900 Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17).

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem PROW, w tym RLKS;
 • Znajomość zagadnień znajdujących się w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020 znajdującej się na stronie Stowarzyszenia;
 • Doświadczenie w pracy biurowej (min. 3 lata);
 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym;
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych (w szczególności MS Office) oraz Internetu;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów.

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE (min. 3 lata);
 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
 • Doświadczenie w realizacji projektów.

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za skuteczną realizację Planu działania określonego w LSR.

Szczegółowy zakres obowiązków:

 1. Realizowanie krajowych i międzynarodowych projektów współpracy Stowarzyszenia.
 2. Bieżąca weryfikacja stanu osiąganych wskaźników realizacji LSR.
 3. Prowadzenie naborów wniosków w ramach konkursów na realizację LSR.
 4. Weryfikacja wniosków w ramach operacji grantowych.
 5. Merytoryczna i techniczna obsługa szkoleń i spotkań organizowanych przez LGD.
 6. Obsługa związana z naborem wniosków w ramach LSR.
 7. Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych beneficjentom.
 8. Pomoc w rozliczaniu wniosków beneficjentom.
 9. Współpraca z poszczególnymi organami LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna).
 10. Reprezentowanie LGD na szkoleniach.
 11. Pomoc przy aktualizacji LSR.
 12. Sprawozdawczość.
 13. Inne zadania określone w Regulaminie biura i zlecone przez Dyrektora biura.

Kryteria dyskwalifikujące:

Członkostwo w Radzie LGD.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • Dokumenty poświadczające staż pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez LGD „Puszcza Kozienicka” zgodnie z z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Nabór – specjalista ds. projektów” w biurze LGD – Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17, w godzinach pracy biura (9 – 17) lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice (liczy się data wpływu przesyłki do biura LGD), w terminie od 14.02.2018r. do 22.02.2018 r.

Oferty złożone w formie elektronicznej lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Inne dodatkowe informacje:

Zespół Kwalifikacyjny przeprowadzi nabór w dwóch turach:

 1. Pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego.
 2. Drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i testu pisemnego. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie lgdkozienice.pl oraz na tablicy ogłoszeń LGD w Kozienicach, ul. M. Kopernika 8/17. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w biurze LGD “Puszcza Kozienicka” zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone.

Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem oraz dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Irena Bielawska
Prezes Zarządu