Zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., na początku każdego nowego roku LGD ma obowiązek przeprowadzić ewaluację wewnętrzną za rok miniony z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W związku z tym Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR.

Warsztat odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) od godz. 10.00  w budynku Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, od godz. 10.00 (parter sala konferencyjna).

 Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy:

– członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej,

– przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,

 – Starostę , Burmistrza oraz Wójtów z terenu działania LGD “Puszcza Kozienicka”,

 – przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu działania LGD “Puszcza Kozienicka”,

 – przedsiębiorców z terenu działania LGD “Puszcza Kozienicka”,

 – mieszkańców z terenu działania LGD “Puszcza Kozienicka”,

 – przedstawicieli sąsiadujących z nami Lokalnych Grup Działania.

 

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku.

Prosimy o e-mailowe bądź telefoniczne potwierdzenie udziału w warsztatach:

e-mail biuro@lgdkozienice.pl, tel.  793864252 lub 48 366 18 99 do dnia 19 stycznia 2020r.

Z poważaniem

Irena Bielawska – Prezes Zarządu

Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka”