Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 16 maja 2018 r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice, ul. Parkowa 5 w Kozienicach w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 16 maja 2018 r. godz. 16.30, miejsce jak wyżej.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wystąpienie Prezesa LGD.
 3. Wybór Prezydium (Przewodniczący, Sekretarz).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Biura za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2017.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2017.
 10. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 11. Dyskusja.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017.
 14. Wystąpienie Prezesa LGD.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD „Puszcza Kozienicka”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i zmian w LSR LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Z poważaniem
Irena Bielawska
Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka”