Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD,

W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 20.04.2018 r. o godzinie 15.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór Sekretarza posiedzenia oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wstępne omówienie przyjętych wniosków w ramach zakresów: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwój działalności gospodarczej, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
 4. Wypełnienie rejestru interesu.
 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje, iż dnia 12 kwietnia br. o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków w czterech zakresach tematycznych realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła nabory w następującym zakresie:

 • od dnia 26 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. – Podejmowanie działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 200 000,00 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 150 000,00 zł.
 • od dnia 26 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. – Rozwój działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 2 255 372 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 941 106,00 zł.
 • od dnia 26 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Do biura LGD wpłynął 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 108 097,00 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 108 097,00 zł.
 • od dnia 26 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. Do biura LGD wpłynął 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 254 400,00 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 400 000,00 zł.

W dniu 20 kwietnia bieżącego roku rozpocznie się pierwsze posiedzenie organu decyzyjnego, czyli Rady LGD „Puszcza Kozienicka” liczącej 15 osób, która przystąpi do oceny wszystkich Państwa wniosków złożonych w ww. naborach.

Podobnie jak przy ostatnich naborach, tak i teraz Rada dokona oceny za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewni całkowitą bezstronność oceny. System elektroniczny będzie sumował wszystkie oceny i ustalał listę rankingową na podstawie średniej z sum wszystkich ocen. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista rankingowa.

Po zakończeniu przez Radę oceny, na stronie internetowej Stowarzyszenia zostaną opublikowane listy wniosków wybranych do dofinansowania i listy wniosków niewybranych do dofinansowania wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami. Poniżej przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków w poszczególnych działaniach w zakończonych naborach, sporządzone wg kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej – pobierz
 • Rozwój działalności gospodarczej – pobierz
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – pobierz
 • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów – pobierz