Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD,

W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 07.02.2018 r. o godzinie 15.30 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Wybór Sekretarza posiedzenia oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wstępne omówienie przyjętych wniosków w ramach zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  4. Wypełnienie rejestru interesu.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje, iż 26 stycznia br. o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu Grantowego: „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał społeczny obszaru LGD”. Zakres tematyczny Projektu Grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Limit doshttp://lgdkozienice.pl/wp-content/uploads/2018/02/ranking-granty-do-art-2018r..pdftępnych środków w ramach naboru wynosił 300 000,00 zł.

W dniu 7 lutego br. odbędzie się pierwsze posiedzenie organu decyzyjnego, czyli Rady LGD „Puszcza Kozienicka” liczącej 15 osób, która przystąpi do oceny wszystkich wniosków złożonych w tym naborze.

Podobnie jak przy poprzednich naborach, tak i teraz Rada dokona oceny za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewni całkowitą bezstronność oceny. System elektroniczny będzie sumował wszystkie oceny i ustalał listę rankingową na podstawie średniej z sum wszystkich ocen. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista rankingowa.

Po zakończeniu przez Radę oceny, na stronie internetowej Stowarzyszenia zostanie opublikowana lista wniosków wybranych do dofinansowania i lista wniosków niewybranych do dofinansowania wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami.

Poniżej przedstawiamy Państwu listę złożonych wniosków, sporządzoną wg kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Ranking – granty – załącznik do pobrania