W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Artura Piechoty zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 15.12.2022r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek obrad:

  • Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
  • Weryfikacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z  §14 Regulaminu Rady.
  • Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 1/2022/I; 2/2022/P.
  • Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 1/2022/I; 2/2022/P z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
  • Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 1/2022/I; 2/2022/P.
  • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  • Zakończenie posiedzenia Rady.