W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Artura Piechoty zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 22.02.2022r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.


Porządek obrad:
• Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
• Przyjęcie porządku posiedzenia.
• Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
• Weryfikacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z §14 Regulaminu Rady.
• Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów:

–  3/2021/D – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,

-4/2021/I – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

– 5/2021/P – Podejmowanie działalności gospodarczej

• Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 3/2021/D, 4/2021/I, 5/2021/P  z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
• Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 3/2021/D, 4/2021/I, 5/2021/P
• Wolne głosy, wnioski i zapytania.
• Zakończenie posiedzenia Rady.