Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje, iż 30 października br. o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków w dwóch zakresach tematycznych realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła nabory w następującym zakresie:

  • Od 02.10.2017 do 30.10.2017 r. – trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – podejmowanie działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 300 000,00 zł.
  • Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 300 000,00 zł.

  • Od 02.10.2017 do 30.10.2017 r. – trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Do biura LGD wpłynęło 6 projektów, z czego 1 został wycofany na prośbę wnioskodawcy – 5 projektów opiewa na łączną kwotę dofinansowania 781 592,00 zł.
  • Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 1 250 475,29 zł.

W dniu 6 listopada bieżącego roku rozpocznie się pierwsze posiedzenie organu decyzyjnego czyli Rady LGD „Puszcza Kozienicka” liczącej 15 osób, która przystąpi do oceny wszystkich Państwa wniosków złożonych w tym naborze – link do artykułu.

Podobnie jak przy ostatnich naborach, tak i teraz Rada dokona oceny za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewni całkowitą bezstronność oceny. System elektroniczny będzie sumował wszystkie oceny i ustalał listę rankingową na podstawie średniej z sum wszystkich ocen. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista rankingowa.

Po zakończeniu przez Radę oceny, na stronie internetowej Stowarzyszenia zostaną opublikowane listy wniosków wybranych do dofinansowania i listy wniosków niewybranych do dofinansowania wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami.

Poniżej przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków w poszczególnych działaniach w zakończonych naborach, sporządzone wg kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

  • link do dokumentu – podejmowanie działalności gospodarczej
  • link do dokumentu – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej