Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków od dnia 2 października 2017 r. do dnia 30 października 2017 r. do godziny 16.00.
 2. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
 3. Zakres tematyczny:
  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);
 4. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 63,63 % (w przypadku Wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych); do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych –w przypadku pozostałych podmiotów.
 5. Warunki udzielenia wsparcia:
  • Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
   • spełnić warunki oceny wstępnej,
   • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym – zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.
  • W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
  • W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.
 6. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
 7. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:
  • Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy
  • Dokumenty związane z kryteriami wyboru określonymi w LSR
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1 – dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy w obszarach, których dotyczy projekt.
 8. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 1.250 475,29 zł.
 9. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

LGD Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Kryteria wyboru operacji dla zakładania i rozwijania działalności gospodarczej dostępne – tutaj

Cele ogólne i szczegółowe dostępne – tutaj