Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

I. Termin składania wniosków: od dnia 31 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. do godziny 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. 2017 poz. 772, tekst jednolity)

IV. Tryb składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami: w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy w wersji elektronicznej wraz z załącznikami w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych.

Forma wsparcia: premia w wysokości 100 tyś złotych (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” – Roz. VI Cele i wskaźniki str. 39).

V. Warunki udzielenia wsparcia:

V.1 Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do dofinansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz.772 tekst jednolity , oraz:

– spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

– a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują na stronie internetowej: Kryteria wyboru operacji

V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

V.3 W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

VII. Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

VIII.1 Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B. IV. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” www.lgdkozienice.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

Znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” w zakładce nabory oraz w aktualnościach: Nabory

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie LGD “Puszcza Kozienicka”: Lokalna Strategia Rozwoju

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod podanym linkiem lub na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod podanym linkiem.

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi 84 918,34 € co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 339 673,36 zł.

LGD Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99,  kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Załączniki