W dniu 1 lutego br. w Kozienicach odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów za okres 2016-2017 w ramach PROW 2014-2020.

Zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., na początku każdego nowego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej za rok miniony, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

W spotkaniu uczestniczyło 29 osób, będących członkami Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz Biura LGD. Do udziału w warsztacie zostali zaproszeni również beneficjenci konkursów, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, organizacji pozarządowych a także mieszkańcy naszego regionu.

LGD, przeprowadziło warsztaty refleksyjne w oparciu o poniższe pytania:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać
  za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.
 10. Sposób wykorzystania rekomendacji.

Warsztat poprowadził moderator dr Leszek Leśniak z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Było to pierwsze tego typu spotkanie, które rozpoczęło cykl corocznej ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie danych przygotowanych przez pracowników LGD, w toku dyskusji dokonano analizy procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok.

Wnioski z przeprowadzonego warsztatu przyczynią się do usprawniania tego mechanizmu, jak również podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.