W dniu 26 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 54 Członków.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania. Następnie przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Andrzej Wołos. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Izabelę Śmietankę.

Prezes Bielawska podsumowała efekty naszych dotychczasowych prac w perspektywie unijnej PROW 2014 – 2020. Poinformowała zebranych, że LGD “Puszcza Kozienicka” na chwilę obecną ma zrealizowane 98% wskaźników LSR. Omówiła Raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju za rok 2022 oraz Raport z ewaluacji zewnętrznej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, który wykonała dla LGD firma zewnętrzna OMIKRON Mariusz Wachowicz. Na zakończenie omówiła szczegółowo zmiany, które w związku z wymogami przygotowania i złożenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 muszą być wprowadzone do Statutu LGD.

Następnie w wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: przyjęcia raportu z ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” za rok 2022 oraz przyjęcia raportu z ewaluacji zewnętrznej, zmiany statutu  LGD „Puszcza Kozienicka”.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.