W dniu 01 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 42 Członków.


Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania. Następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Jerzego Drągowskiego, zmarłego Członka Rady LGD.


Prezes Bielawska poinformowała, że do końca obecnego okresu programowania inicjatywy LEADER, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziało dodatkowe środki finansowe na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) przez Lokalne Grupy Działania (LGD).
W związku z powyższym naszemu Stowarzyszeniu LGD “Puszcza Kozienicka” zostanie zwiększony budżet Lokalnej Strategii Rozwoju o 645 000 tys. € / 2 912 303 zł. Pieniądze zostaną przekazane Stowarzyszeniu w ramach przedłużenia o 2 lata realizacji LSR. Trafią one do przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin działających na terenie powiatu kozienickiego. W związku z tym Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR musi dokonać zmian w sprawie aktualizacji zapisów LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.


Ponadto dokonała podsumowania 2020 roku oraz poinformowała o projektach, które planowane są w tym roku do realizacji. Następnie przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.


W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania została Sylwia Wąsik. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Izabelę Śmietankę. W składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się: Mirosława Pachocka, Zbigniew Czerski, Agnieszka Suska.


Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura zaprezentowała Aleksandra Wieczorek – pracownik biura LGD, z prac Zarządu Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu.


Kolejnymi punktami obrad było sprawozdanie z prac Rady, które zaprezentowała Barbara Sobota – Wiceprzewodnicząca Rady LGD oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Igor Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


W wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz przeznaczenia zysku stowarzyszenia (za 2020 rok) na cele statutowe; przyjęcia raportu z ewaluacji i monitoringu LSR LGD “Puszcza Kozienicka” za 2020r; odwołania oraz powołania Członków Rady LGD “Puszcza Kozienicka”.

Dokonano również zmian w Radzie Stowarzyszenia. Nowym reprezentantem Gminy Grabów nad Pilicą została Anna Plesiewicz – Trzeciak. Do składu Rady dołączył także Paweł Wieczorek, reprezentujący sektor społeczny.

Podczas Walnego Zebrania członkowie LGD pozytywnie ocenili pracę Zarządu Stowarzyszenia, któremu jednogłośnie zostało udzielone absolutorium za dotychczasową działalność.
Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.


Skład Zarządu:
Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia
Piotr Kozłowski – I Wiceprezes Zarządu
Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu
Barbara Gontarek – Skarbnik
Marek Drapała – Członek Zarządu
Andrzej Wołos – Członek Zarządu

Skład Rady:
Piechota Artur – Przewodniczący
Gmina Magnuszew reprezentant: Sobota Barbara – Wiceprzewodniczący
Gmina Grabów nad Pilicą reprezentant: Anna Plesiewicz – Trzeciak – Członek
Gmina Garbatka-Letnisko reprezentant: Jasek-Siwecka Olga – Członek
Gmina Głowaczów reprezentant: Justyna Bojarska-Siębor – Członek
Gmina Gniewoszów reprezentant: Kultys Edyta – Członek
Gmina Kozienice reprezentant: Okrój Martyna – Członek
Gmina Sieciechów reprezentant: Pachocka Mirosława – Członek
Bielawski Piotr – Członek
Wieczorek Paweł – Członek
Józefowicz Michał – Członek
Suska Agnieszka – Członek
Dydo Agnieszka – Członek
Bęczkowska Teresa – Członek
Żulewski Wiesław – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Igor Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisława Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Krystyna Kondeja – Sekretarz Komisji Rewizyjnej