Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowsk, Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informują rolników z terenu powiatu kozienickiego, którzy spełniają nw kryteria i zapraszają do składania wniosków z działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, Poddziałanie: 6.5 – „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Termin!

Od 12 września do 11 października 2016 r.

Wysokość wsparcia:

Płatność jednorazowa stanowiąca iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw przyznanych w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa do 2020 roku włącznie.


Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku – załącznik Armir