Sprzedaż, dostawa i montaż 3 infokiosków.

Zamówienie w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – Multi CEL” współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na Sprzedaż, dostawę i montaż 3 infokiosków informujemy o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie VII zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie”.