We wtorek 29 maja br. w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” przy ulicy Mikołaja Kopernika 8/17 w Kozienicach odbyło się bezpłatne szkolenie dla przyszłych wnioskodawców z zakresu przygotowania wniosków o powierzenie grantów dotyczących „Zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów i wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyło 13 przedstawicieli z sektora publicznego i społecznego obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”.

Uczestnicy spotkania pozyskali informacje w zakresie:

 • zasad wyboru operacji,
 • obowiązku składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego poprzez stronę internetową lgdkozienice.pl,
 • warunków i procedur obowiązujących w zaplanowanym naborze na projekty grantowe,
 • zakresu tematycznego w jakim mogą być składane wnioski.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

 • Zakup przez organizacje społeczne wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego np. zakup strojów ludowych i folkowych, zakup strojów galowych, zakup strojów regionalnych, zakup mundurów, zakup instrumentów.
 • Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej np. zakup wyposażenia dla grup rekonstrukcyjnych.

Każdy wniosek złożony w ramach naboru musi wpisywać się w Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020 w zakresie:

 • Celu głównego II „Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych dziedzictwa kulturowego”.
 • Celu szczegółowego 2.1 „Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych”.
 • Przedsięwzięcia 2.1.1 Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach.

Wniosek złożony w ramach naboru musi przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020:

 • wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, sportu, rekreacji i dziedzictwa kulturowego, które wzbogaciły swoją działalność o nowe formy – 10 szt.
 • wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z wyposażenia zakupionego w ramach realizacji LSR w podmiotach działających w sferze kultury, sportu, rekreacji i dziedzictwa kulturowego – 182 osoby.
 • wskaźnik oddziaływania: wzrost liczby przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, infrastrukturalnych – 105/10.

Wnioski będą wypełniane przy pomocy generatora wniosków LGD „Puszcza Kozienicka” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej LGD, zakładka ‚NABORY’ -> podzakładka „Generator Dla Grantów”. Wnioskodawcy w celu przygotowania wniosku będą mogli korzystać z wersji edytowalnej w formie dokumentu tekstowego dostępnego na stronie internetowej LGD. Wypełnione wnioski po zapisaniu wersji ostatecznej są przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora, a następnie drukowane z generatora, podpisywane przez upoważnioną/e osobę/y i składane przez Wnioskodawcę w formie papierowej bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz wersji elektronicznej.

Kwota wsparcia zaplanowana dla tego naboru dla wszystkich wnioskodawców wynosi i 200 000 zł.

Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000, 00 zł oraz nie wyższa niż 20 000, 00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000, 00 zł.