Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, żeStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” dnia 3 grudnia 2018roku podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę przyznania pomocyna realizację operacji pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakupstrojów i wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwalokalnego” w wysokości 200 000,00 zł, realizowanej w ramach III projektugrantowego zaplanowanego w  Lokalnej Strategii Rozwoju naszego stowarzyszenia.

Było to następstwem pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy z zakresu tematycznego „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W związku z powyższym 5 grudnia br. w biurze LGD „Puszcza Kozienicka” miało miejsce podpisanie umów o powierzenie grantu z naszymi grantobiorcami. Dofinansowanie uzyskało 13 projektów grantowych, w wyniku których, zostaną zakupione stroje ludowe oraz folkowe zarówno dla Koła Gospodyń, wszystkich siedmiu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Ziemi Kozienickiej, seniorów, twórców ludowych oraz dzieci i młodzieży. Ponadto zostaną zakupione mundury oraz wyposażenie żołnierskie z okresu I i II Wojny Światowej, jak również replika armaty.

Podczas spotkania z grantobiorcami Pani Irena Bielawska, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, omówiła obowiązki i zadania wynikające z realizacji poszczególnych projektów grantowych oraz dokumenty konieczne do właściwego rozliczenia każdego z projektów i uzyskania płatności.