W dniu 27 maja 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie odbyło się już drugie spotkanie, w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania 2023 – 2027.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Urzędu Gminy w Sieciechowie – Arkadiusz Guba – Wójt Gminy Sieciechów, Mirosława Pachocka – Sekretarz Gminy Sieciechów, sołtysi, radni, rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy.

Celem konsultacji było zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej, pod kątem nowego okresu programowania.

Spotkanie otworzyła prezes Irena Bielawska, która powitała wszystkich serdecznie oraz podziękowała za przybycie. Program spotkania składał się z 2 części. W pierwszej części spotkania prezes Irena Bielawska przedstawiła dotychczasową działalność LGD, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z konkursami w okresie PROW 2014-2020. Następnie przekazała informacje o podstawowych założeniach nowego okresu programowania 2023-2027.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb mieszkańców w nowym okresie programowania i analizy SWOT , które posłużą do przygotowania LSR na lata 2023 -2027 dla obszaru działania LGD „Puszcza Kozienicka”.