Kolejne otwarte konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania 2023 – 2027 zostały przeprowadzone w gminie Garbatka – Letnisko.

Spotkanie odbyło się w  czwartek 9 czerwca 2022 r. w budynku świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

W zebraniu wzięli udział: Teresa Fryszkiewicz – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko, Włodzimierz Mazur – Przewodniczący Rady Gminy Garbatka – Letnisko, sołtysi, radni gminy, przedstawiciele stowarzyszeń, KGW oraz mieszkańcy gminy.

Spotkanie poprowadziły: Irena Bielawska – Prezes Zarządu oraz Izabela Śmietanka – Specjalista ds. projektów.

W trakcie dyskusji uczestnicy omówili najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Garbatka – Letnisko oraz dzielili się swoimi pomysłami, które chcieliby zrealizować w ramach nowego okresu programowania. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie dwóch anonimowych ankiet: dotyczących potrzeb mieszkańców w nowym okresie programowania i analizy SWOT , które posłużą do przygotowania LSR na lata 2023 -2027 dla obszaru działania LGD „Puszcza Kozienicka”.