Kampania informacyjna dla potencjalnych wnioskodawców w ramach realizacji planu komunikacji na rok 2024 o zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse  wsparcia z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Działania ,,Puszcza Kozienicka” na lata 2023-2027 i planowanym budżecie dla poszczególnych  celów i przedsięwzięć.

Opracowana przez LGD ,,Puszcza Kozienicka” Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego  przez Społeczność ma charakter monofunduszowy, a jej podstawowym źródłem finansowania będzie PS WPR na lata 2023-2027, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Mając na uwadze rolę LGD we wspieraniu włączenia społecznego szczególny nacisk zostanie położony na  potrzeby zdiagnozowanych na obszarze objętym LSR, grup osób w niekorzystnej sytuacji, tj.: osób z niepełnosprawnościami i kobiet oraz  zdefiniowanych  grupy interesariuszy, szczególnie istotnych  z punktu widzenia realizacji LSR: seniorów (osoby, które ukończyły 60 rok życia) i ludzi młodych (do 25 roku życia).

                  W Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przewidziano przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostki różnych sektorów z różnych gmin. Są to zarówno osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie korzyści i dążenie do jak najwyższego stopnia osiągnięcia celów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań gospodarczych czy społecznych. Planowane przedsięwzięcia będą realizowane we wszystkich gminach obszaru objętego Lokalną Strategią  Rozwoju (LSR) w następujących gminach:  Kozienice, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów i Grabów nad Pilicą.

Więcej informacji na temat głównych założeń LSR na lata 2023-2027, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji i planowanych naborach, na bieżąco będzie można znaleźć na stronie internetowej www.lgdkozienice.pl wdrażanie LSR 2023-2027 oraz uzyskać bezpośrednio w siedzibie biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “,,Puszcza Kozienicka
ul. Mikołaja Kopernika 8/17  , 26-900 Kozienice
tel. 48/366 18 99 ,  tel. kom.793 864 252, e-mail biuro@lgdkozienice.pl 
Czas pracy biura LGD:  poniedziałek – piątek: 8.00 -16.00

W LSR zaplanowano realizację następujących celów oraz przedsięwzięć które obrazuje poniższa tabelka:

kliknij, aby wyświetlić tabelę w PDF