W dniu wczorajszym tj. 22.02.2022r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w naborach w okresie programowania na lata 2014-2020. Rada zebrała się w pełnym 15 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Artur Piechota. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Wiesław Żulewski, który wraz z Panem Michałem Józefoficzem pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

Przypomnijmy, ocenione zostały wnioski składane w naborach:

  • 3/2021/D – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,
  • 4/2021/I  – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • 5/2021/D  – Podejmowanie działalności gospodarczej

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło łącznie 27 wniosków.

Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.

Oceny złożonych wniosków dokonali wszyscy członkowie organu decyzyjnego LGD-Rady. Wnioski zostały oceniane za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.

W związku z limitem środków w ogłoszonych w naborach, nie wszystkie ze złożonych projektów zostaną skierowane do dofinansowania. Część z nich trafi na tzw. listę rezerwową. Podlegać one będą rozpatrzeniu, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa Mazowieckiego okaże się, że jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach wskazanego limitu środków dla danego naboru.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy. 

Pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy do ubiegania się o wsparcie unijne w kolejnych naborach zaplanowanych na wiosnę 2022r. O dokładnych terminach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej, 

Następnym etapem będzie przekazanie  dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji. Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Marszałkowski może wezwać wnioskodawcę do złożenia ewentualnych poprawek, uzupełnień i wyjaśnień dotyczących przekazanych dokumentów. 

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej: