Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje, iż dnia 26 stycznia br. o godzinie 16:00 zakończyły się nabory wniosków w ramach zakresów tematycznych:

– Podejmowanie działalności gospodarczej,

– Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,

– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W kolejnym etapie Rada LGD „Puszcza Kozienicka” dokona oceny wniosków za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista rankingowa. Po zakończeniu przez Radę oceny, na stronie internetowej Stowarzyszenia zostaną opublikowane listy wniosków wybranych do dofinansowania i listy wniosków niewybranych do dofinansowania wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami.

Poniżej przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów nr: 3/2021/, 4/2021/, 5/2021/sporządzone wg kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Podejmowanie działalności gospodarczej