W dniu 18.03.2020 r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w ramach naborów 1/2020, 2/2020  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020..

Ocenie zostały poddane wnioski składane w naborach:

1/2020 – Rozwój działalności gospodarczej.

2/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło w obu naborach 8 wniosków,  w których całkowita łączna wartość operacji wyniosła prawie 1 470 706,56 złotych przy dostępnym limicie  w wysokości 1 093 622,57 zł.

Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.

Oceny złożonych wniosków dokonali członkowie organu decyzyjnego- Rady LGD. Wnioski zostały ocenione za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy.

Pragniemy  również poinformować naszych wnioskodawców , że zgodnie z Procedurą  standardową wyboru operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Roz. VI art.48 cyt.„W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście  operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Biura  LGD „Puszcza Kozienicka’ co widać w oznaczeniu nr wniosku nadawanego w kolejności wpływu do biura.

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:

Nabór 1/2020 – Rozwój działalności gospodarczej.

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

 – Nabór 2/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

 

Następnym etapem będzie przekazanie  dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.