Szanowni Państwo,

W związku z możliwością do ubiegania się przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” o zwiększenie budżetu na działanie 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” z 5% do wysokości 10% budżetu na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka” wszczyna procedurę aktualizacji LSR.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu zmian w LSR” w terminie do dnia 16.07.2021 do godziny 16.00, osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice lub elektronicznie na adres: biuro@lgdkozienice.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje społeczne LSR).Dokumenty są dostępne dla osób zainteresowanych na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w biurze LGD „Puszcza Kozienicka”.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Lokalnej Strategii Rozwoju oraz formularz zmian w LSR znajdą Państwo poniżej.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz