W związku z zakończeniem przez Zarząd Województwa (ZW) procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa), informujemy, że LGD „Puszcza Kozienicka” może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.

LGD wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR przedstawia Zarzadowi Województwa propozycję aktualizacji zapisów LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej wymienionym dokumencie.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu zmian w LSR” w terminie do dnia 21.05.2019 do godziny 16.00, osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice lub elektronicznie na adres: biuro@lgdkozienice.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje społeczne LSR). Dokumenty są dostępne dla osób zainteresowanych na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w biurze LGD „Puszcza Kozienicka”.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Lokalnej Strategii Rozwoju oraz formularz zmian w LSR znajdą Państwo poniżej.

  • Lokalna Strategia Działania z proponowanymi zmianami – pobierz
  • Formularz zmian w LSR – pobierz